//

تعرفه سرویس ها

سرویس های دیدی پلاس ADSL

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 522916 و 522829

نام بستهسرعت مگابیتمدت (روز)حجم بین الملل (گیگ)حجم داخلی (گیگ)قیمت بدون مالیات (تومان)
دیدی پلاس 1 مگابیت 30 روز130408057,000
دیدی پلاس 1 مگابیت 90 روز190120240171,000
دیدی پلاس 1 مگابیت 180 روز1180240480324,000
دیدی پلاس 1 مگابیت 365 روز1365480960615,000
دیدی پلاس 2 مگابیت 30 روز2305010071,000
دیدی پلاس 2 مگابیت 90 روز290150300213,000
دیدی پلاس2 مگابیت 180 روز2180300600427,000
دیدی پلاس 2 مگابیت 365 روز23656001200820,000
دیدی پلاس 3 مگابیت 30 روز33045090095,000
دیدی پلاس 3 مگابیت 90 روز39013502700285,000
دیدی پلاس 3 مگابیت 180 روز318027005400531,000
دیدی پلاس 3 مگابیت 365 روز33655400108001,026,000
دیدی پلاس 4 مگابیت 30 روز4306001200114,000
دیدی پلاس 4 مگابیت 90 روز49018003200342,000
دیدی پلاس 4 مگابیت 180 روز418036007200649,000
دیدی پلاس 4 مگابیت 365 روز43657200144001,140,000
دیدی پلاس 8 مگابیت 30 روز83010242048142,000
دیدی پلاس 8 مگابیت 90 روز89030726144426,000
دیدی پلاس 8 مگابیت 180 روز8180614412288769,000
دیدی پلاس 8 مگابیت 365 روز836512288245761,410,000
دیدی پلاس 16 مگابیت 30 روز163020484096228,000
دیدی پلاس 16 مگابیت 90 روز1690614412288684,000
دیدی پلاس 16 مگابیت 180 روز1618012288245761,230,000
دیدی پلاس 16 مگابیت 365 روز1636524576491522,202,200

سرویس های برنزی ADSL

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 525284

نام بستهسرعت (مگابیت)مدت (روز)ترافیک بین الملل (گیگ)ترافیک داخلی (گیگ)قیمت بدون مالیات (تومان)
برنزی 30 روز ۲ گیگابایت ۵۱۲ کیلوبیت0.5302412,500
برنزی 30 روز ۱۲ گیگابایت ۱مگابیت130122420,000
برنزی 30 روز ۱۶ گیگابایت ۲مگابیت230163225,000
برنزی 30 روز ۲۲ گیگابایت ۳مگابیت330224435,000
برنزی 30 روز ۳۰ گیگابایت ۴مگابیت430306040,000
برنزی 30 روز ۴۰ گیگابایت ۸مگابیت830408050,000
برنزی 30 روز ۶۰ گیگابایت ۱۶مگابیت16306012080,000
برنزی 90 روز ۶ گیگابایت ۵۱۲ کیلوبیت0.59061237,500
برنزی 90 روز ۳۶ گیگابایت ۱مگابیت190367260,000
برنزی 90 روز ۴۸ گیگابایت ۲مگابیت290489675,000
برنزی 90 روز ۶۶ گیگابایت ۳مگابیت39066132105,000
برنزی 90 روز ۹۰ گیگابایت ۴مگابیت49090180120,000
برنزی 90 روز ۱۲۰ گیگابایت ۸مگابیت890120240150,000
برنزی 180 روز ۱۲ گیگابایت ۵۱۲ کیلوبیت0.5180122471,250
برنزی 180 روز ۷۲ گیگابایت ۱مگابیت118072144114,000
برنزی 180 روز ۹۶ گیگابایت ۲مگابیت218096192142,500
برنزی 180 روز ۱۳۲ گیگابایت ۳مگابیت3180132264199,500
برنزی 180 روز ۱۸۰ گیگابایت ۴مگابیت4180180360228,000
برنزی 180 روز ۲۴۰ گیگابایت ۸مگابیت8180240480285,000
برنزی180 روز ۳۶۰ گیگابایت ۱۶مگابیت16180360720456,000
برنزی 365 روز ۲۴ گیگابایت ۵۱۲ کیلوبیت0.53652448135,000
برنزی 365 روز ۱۴۴ گیگابایت ۱مگابیت1365144288216,000
برنزی365 روز ۱۹۲ گیگابایت ۲مگابیت2365192384270,000
برنزی 365 روز ۲۶۴ گیگابایت ۳مگابیت3365265530378,000
برنزی 365 روز ۳۶۰ گیگابایت ۴مگابیت4365360720432,000
برنزی 365 روز ۴۸۰ گیگابایت ۸مگابیت8365480960540,000
برنزی 365 روز ۷۲۰ گیگابایت ۱۶مگابیت83657201440864,000

سرویس های ویژه ثبت نام ADSL

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 517921

نام بستهسرعت (مگابیت)مدت استفاده از بسته (ماه)ترافیک بین الملل (گیگ)ترافیک داخلی (گیگ)قیمت بدون مالیات (تومان)
ویژه ثبت نام 365روز ٢۵٠٨ گیگابایت ۸مگابیت
836525085014611,330

سرویس های دیدی WIFI 

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 520952

نام بستهمدت (روز) ترافیک بین الملل (گیگ)ترافیک داخلی (گیگ)قیمت بدون مالیات (تومان)
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 40 گیگ 30 روز 30408096,400
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 200 گیگ 30 روز 30200400336,400
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 81 گیگ 90 روز 9081162198,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 150 گیگ 90 روز 90150300303,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 300 گیگ 90 روز 90300600528,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 150 گیگ 180 روز 180150300366,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 450 گیگ 180 روز 180450900750,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 702 گیگ 180 روز 18070214041,099,800
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 108 گیگ 365 روز 365108216429,360
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 408 گیگ 365 روز 365408816876,000
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 1200 گیگ 365 روز 365120024001,776,000

ترافیک مخصوص ADSL

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 517938

نام بستهقیمت حجم اضافه (تومان)
ترافیک اضافه ۱ گیگابایت2,000
ترافیک اضافه ۵ گیگابایت10,000
ترافیک اضافه ۱۰ گیگابایت20,000
ترافیک اضافه ۲۰ گیگابایت40,000
ترافیک اضافه ۵۰ گیگابایت90,000
ترافیک اضافه ۱۰۰ گیگابایت170,000
ترافیک اضافه ۲۰۰ گیگابایت290,000
ترافیک اضافه ۱۰۲۴ گیگابایت1,500,000

ترافیک مخصوص وایرلس

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 517874 و 525904
نام بستهقیمت حجم اضافه (تومان)
ترافیک ذخیره ۱ گیگابایت3,000
ترافیک ذخیره ۲ گیگابایت6,000
ترافیک ذخیره ۳ گیگابایت9,000
ترافیک ذخیره ۴ گیگابایت11,200
ترافیک ذخیره ۵ گیگابایت13,400
ترافیک ذخیره ۱۰ گیگابایت24,400
ترافیک ذخیره ۲۰ گیگابایت42,400
ترافیک ذخیره ۵۰ گیگابایت90,400
ترافیک ذخیره ۱۰۰ گیگابایت165,400
ترافیک ذخیره ۲۰۰ گیگابایت301,834
ترافیک ذخیره ۱۰۲۴ گیگابایت1,500,000
ترافیک ذخیره 150 گیگابایت240,400
ترافیک ذخیره 250 گیگابایت390,400
ترافیک ذخیره 300 گیگابایت465,400
ترافیک ذخیره 350 گیگابایت540,400
ترافیک ذخیره 400 گیگابایت615,400
ترافیک ذخیره 450 گیگابایت690,400
ترافیک ذخیره 500 گیگابایت765,400
ترافیک ذخیره 550 گیگابایت840,400
ترافیک ذخیره 600 گیگابایت915,400
ترافیک ذخیره 650 گیگابایت990,400
ترافیک ذخیره 700 گیگابایت1,065,400
ترافیک ذخیره 750 گیگابایت1,140,400
ترافیک ذخیره 800 گیگابایت1,215,400
ترافیک ذخیره 850 گیگابایت1,290,400
ترافیک ذخیره 900 گیگابایت1,365,400
ترافیک ذخیره 950 گیگابایت1,440,400

سرویس های TD-LTE 

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 526230
نام بستهمدت (روز)ترافیک بین الملل (گیگ)ترافیک داخلی (گیگ)قیمت بدون مالیات (تومان)
سرویس 6 گیگ - 180 روزه با سرعت 20480180612200,000
سرویس 75 گیگ - 365 روزه با سرعت 2048036575150700,000
سرویس 40 گیگ - 180 روزه با سرعت 204801804080360,000
سرویس 25 گیگ - 90 روزه با سرعت 20480902550210,000
سرویس 10 گیگ - 30 روزه با سرعت 2048030102080,000

ترافیک مخصوص TD-LTE

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 526230
نام بستهقیمت حجم اضافه (تومان)
بسته ترافیک ذخیره - 1 گیگ-TDLTE5,000
بسته ترافیک ذخیره - 5 گیگ -TDLTE22,500
بسته ترافیک ذخیره - 10 گیگ-TDLTE40000
بسته ترافیک ذخیره - 50 گیگ ( TDLTE )190,000
بسته ترافیک ذخیره- 100 گیگ -TDLTE360,000
بسته ترافیک ذخیره- 500 گیگ -TDLTE1,750,000

سرویس هات اسپات عمومی

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 525904
نام بستهقیمت حجم اضافه (تومان)
ترافیک اضافه 1 گیگابایت-هات اسپات عمومی2,000
ترافیک اضافه 2 گیگابایت-هات اسپات عمومی3,800
ترافیک اضافه 5 گیگابایت-هات اسپات عمومی9,000
ترافیک اضافه ۱۰ گیگابایت-هات اسپات عمومی17,000
ترافیک اضافه 20 گیگابایت-هات اسپات عمومی32,000
ترافیک اضافه 5۰ گیگابایت-هات اسپات عمومی69,000

سرویسهای WIFI ویژه تهران

شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 525391
نام بستهمدت (روز)ترافیک بین الملل (گیگ)ترافیک داخلی (گیگ)قیمت بدون مالیات (تومان)
سرویس 600گیگ - 90روزه با سرعت 16384( ویژه تهران)906001200978,399
سرویس 1200 گیگ- 180 روزه با سرعت 16384( ویژه تهران )180120024001,941,399
سرویس 2400گیگ- 365 روزه با سرعت 16384(ویژه تهران)365240048003,867,399
  • 9 درصد مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
  • آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
  • منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد.
  • منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، واتس اپ، گوگل و ….
  • مطابق با مصوبه ۲۵۱ مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود. .
  • مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۲۳ تعرفه دایرکردن(رانژه) و تخلیه(درانژه) خطوط مشترکین ADSL جمعا به مبلغ ششصد هزار ریال (۶۰.۰۰۰ تومان)  می باشد.